X
Back to the top

Regulamin Archery Tag

1. Niniejszy regulamin obejmuje zasady i reguły obowiązujące uczestników podczas gier i zabawach z użyciem łuków i strzałów tj. Archery Tag

2. Warunkiem uczestnictwa jest brak przeciwwskazań zdrowotnych do zabawy ruchowej tego typu.

3. Z łuków mogą korzystać osoby powyżej 16 roku życia. Uczestnictwo osób niepełnoletnich jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą dorosłego opiekuna.

4. Osoba biorąca udział w grze, a w przypadku osób niepełnoletnich opiekun tej osoby, oświadcza, że jest świadomy ryzyka, jakie wiąże się z udziałem w grze, uczestniczy w niej z własnej woli i na własną odpowiedzialność.

5. Osoby nietrzeźwe, pod wpływem środków odurzających, a także zagrażające ogólnemu bezpieczeństwu nie będą dopuszczone do udziału w rozgrywkach. Decyzję w tej kwestii podejmuje obsługa.

6. Uczestnicy mogą brać udział w grze wyłącznie w obuwiu na płaskiej podeszwie oraz odzieży z długim rękawem/nogawkami.

7. Przed użyciem sprzętu do Archery Tag uczestnik zobowiązany jest do usunięcia wszelkich przedmiotów zagrażających zdrowiu własnemu oraz innych uczestników, a także elementów, które mogą doprowadzić do przebicia kuli od wewnątrz tj. okulary, biżuteria, zegarki, paski,
spinki do włosów itp.

8. Należy przestrzegać zasad ustalonych podczas gry, a sprzętu używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem oraz stosować się do poleceń obsługi.

9. Uczestnik w trakcie każdej rozgrywki obowiązkowo musi być wyposażony w dodatkowy sprzęt ochrony udostępniony przez organizatora tj. maskę ochronnę oraz ochraniacz na przedramię.

10. Podczas całej zabawy należy zachować zdrowy rozsądek oraz szczególną ostrożność.

11. Nie należy celować do innych uczestników z małej odległości lub pozostałych osób niebiorących udział w grze i niewyposażonych w sprzęt ochronny.

12. Osoby biorące udział w grze ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania sprzętu. W takiej sytuacji organizator ma prawo domagać się zwrotu kosztów naprawy.

13. Gra powinna zostać przerwana niezwłocznie na każdy sygnał obsługi.

14. Osoby niestosujące się do obowiązujących zasad, zostaną natychmiast wyłączone i usunięte z pola gry.

15. W razie stwierdzenia jakiejkolwiek niesprawności lub usterki sprzętu należy niezwłocznie przerwać grę i powiadomić obsługę.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia możliwości udostępnienia sprzętu Archery Tag oraz organizacji zabawy w przypadku, gdy plac gry nie spełnia wymogów bezpieczeństwa.

17. Uczestnicy zezwalają na udostępnianie własnego wizerunku oraz umieszczenia zdjęć i filmów na stronie internetowej lub profilach w mediach społecznościowych organizatora. W innym przypadku należy powiadomić obsługę.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.

19. W sprawach nieokreślonych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje organizator.

Logo Napompowani Bubble Football

Godziny pracy

Pn - Pt9:00 - 21:00
Weekend10:00 - 20:00

Kontakt

795 424 533

Projekt i realizacja Mateusz Turek